Naar inhoud

Subsidies en regelingen

Voor werkgevers kan het financieel heel aantrekkelijk zijn om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Er zijn subsidies en financiële regelingen om mogelijke risico’s of extra kosten te dekken en een eventueel lagere arbeidsproductiviteit te compenseren. Uw werkgeversadviseur van Vidar kan u precies vertellen voor welke regelingen u in aanmerking komt.

Voor meer informatie over subsidies en regelingen belt u onze werkgeversadviseurs via 046 477 71 30.

Wanneer u een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt kunt u in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie van Vidar of loondispensatie van het UWV. Als werkgever ontvangt u een compensatie of vergoeding voor de verminderde productiviteit van de werknemer.

Beide regelingen zijn bedoeld voor werknemers die minder dan het minimumloon kunnen verdienen in verband met een ziekte of handicap. De regelingen bevorderen de  (re)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

  • Loonkostensubsidie compenseert de verminderde productiviteit van uw werknemer, met een vergoeding voor het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon.

  • Loondispensatie is voor werknemers met een Wajong-uitkering. Het UWV vult het loon van de Wajonger aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u aan de slag ging.

Loonkostensubsidie aanvragen

Heeft u een klik met iemand voor een vacature, maar weet u nog niet helemaal zeker of de kandidaat het werk aankan? Dan is een proefplaatsing een goede oplossing. Hierdoor krijgen jullie de kans om elkaar beter te leren kennen. De kandidaat kan ondertussen ervaring opdoen en zich bewijzen in de functie.

Tijdens de proefplaatsing betaalt u geen salaris en blijft de medewerker een uitkering ontvangen. U kunt Vidar om toestemming vragen voor een proefplaatsing voor de duur van minimaal 1 en maximaal 3 maanden. Tijdens de proefplaatsing bepaalt u in overleg met de werkgeversadviseur van Vidar of de werknemer geschikt is voor de functie.

Een werkervaringsplek is bedoeld voor het opdoen van werkervaring bij een werkgever met behoud van uitkering. Dit moet bijdragen aan het verkrijgen van een positieve werkhouding dan wel het leren functioneren in een arbeidsrelatie. De werkervaringsplek moet bijdragen aan de ontwikkeling van de kandidaat en kan gecombineerd worden met scholing/training. De duur hiervan is 3 maanden, wat eenmalig met 3 maanden verlengd kan worden.

Met behulp van de eenmalige werkgeverssubsidie kunnen de laatste drempels worden weggenomen om een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De hoogte van de subsidie bedraagt 15% van het bruto wettelijk minimumloon van de medewerker, met een maximumduur van 1 jaar.

Sommige mensen hebben extra begeleiding nodig bij het inwerken om goed te kunnen functioneren op de werkvloer. Dan is de inzet van een jobcoach mogelijk. De jobcoach maakt een plan van aanpak om aan ontwikkeldoelen te werken en het werk te leren. Ook begeleidt de jobcoach de medewerker op het werk. Uiteraard in nauw overleg met u. Het is de bedoeling dat iemand uiteindelijk het werk zelfstandig kan uitvoeren. Maar ook dan blijft de jobcoach voor als er nog knelpunten zijn. U kunt bij Vidar ook een subsidie aanvragen waarmee u zelf een jobcoach inhuurt of een collega als jobcoach inzet.

Wilt u meer zekerheid bij het aannemen van een medewerker met arbeidsbeperking? Verwacht u een verhoogde kans op uitval door ziekte? Denk dan aan de no-riskpolis.

De no-riskpolis is automatisch van kracht bij de mensen die in het doelgroepengregister Banenafspraak staan. Deze no-riskpolis geldt gedurende het gehele werkende leven van de werknemer. Als uw werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, vraagt u een Ziektewet-uitkering aan bij het UWV.

U ontvangt dan een vergoeding van het UWV als dekking van de doorlopende loonkosten. U blijft het loon doorbetalen en u blijft verantwoordelijk voor de re-integratie van de medewerker.De loonkostensubsidie wordt gedurende de ziekteperiode stopgezet, omdat u dan al een tegemoetkoming in de kosten ontvangt vanuit de no-riskpolis.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)
Bij de aangifte loonheffingen ontvangt u elk jaar van de Belastingdienst een voordeel voor medewerkers die tot 125% van het minimumloon of minimumjeugdloon verdienen. Hierdoor dalen uw loonkosten, maar stijgen de kansen op werk voor deze werknemers.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers bij de aangifte loonheffingen. U vraagt binnen drie maanden na indiensttreding het loonkostenvoordeel aan. De medewerker heeft een doelgroepverklaring van zijn uitkeringsinstantie waarin staat dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden (bewaar de verklaring bij de loonadministratie). U kunt loonkostenvoordeel ontvangen voor: 

  • uitkeringsgerechtigden van 56 jaar of ouder;
  • arbeidsgehandicapte werknemers;
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak / scholingsbelemmerden;
  • arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden.