Naar inhoud
Energietoeslag

Energietoeslag

voor huishoudens met een laag inkomen

Huishoudens met een laag inkomen krijgen een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. De zogenaamde energietoeslag. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. 

Huishoudens die bij Vidar bekend zijn en recht hebben op € 800 energietoeslag, krijgen dit bedrag automatisch vóór het einde van 2023 uitbetaald. Dat geldt voor deze groepen:

 1. Huishoudens met een uitkering van Vidar
 2. Huishoudens die in 2022 de energietoeslag kregen en daar nog steeds recht op hebben

Huishoudens die eerder nog geen energietoeslag van Vidar ontvingen, kunnen de energietoeslag vanaf 1 januari 2024 aanvragen op deze webpagina.

Let op: het aanvragen van de energietoeslag 2023 kan nu nog niet

In 2023 is er ook een energietoeslag. Hier leest u er meer over.

 

Heeft u in 2022 de energietoeslag van Vidar ontvangen?

Om u in de tussentijd al tegemoet te komen, hebben wij u in maart 2023 al 500 euro uitbetaald. 

 

Heeft u een uitkering bij Vidar?

Dan heeft u uiterlijk op 22 november 2023 € 800 aan energietoeslag op uw bankrekening ontvangen.

 

Heeft u geen uitkering, maar in 2022 wel energietoeslag ontvangen van Vidar?

Dan bekijken wij eerst of u daar nog steeds recht op heeft. Dat doen we door uw gegevens te vergelijken met de gegevens die het Inlichtingenbureau van u heeft. Als u nog steeds aan de voorwaarden voldoet, krijgt u uiterlijk 6 december 2023 een brief hierover. Het bedrag staat dan automatisch uiterlijk op 16 december 2023 op uw rekening.

Als u geen recht meer hebt op de energietoeslag of als het Inlichtingenbureau niet voldoende gegevens heeft om het zeker te weten, sturen wij u uiterlijk 12 december 2023 een brief. Daarin staat uw situatie uitgelegd. Als u toch denkt dat u wél recht heeft op de energietoeslag 2023, kunt u deze vanaf 1 januari 2024 opnieuw aanvragen op deze webpagina.

 

Heeft u geen uitkering van Vidar en heeft u niet eerder de energietoeslag van Vidar ontvangen?

Dan moet u de energietoeslag 2023 zelf aanvragen. Dit kan nu nog niet. Vanaf 1 januari 2024 staat het aanvraagformulier op deze webpagina.

 

Komt u niet in aanmerking?

Huishoudens met een laag inkomen krijgen een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. De zogenaamde energietoeslag. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen.

U krijgt wel energietoeslag

U krijgt de energietoeslag als u aan de voorwaarden voldoet en:

 • als u een uitkering krijgt van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz;
 • als u tot een huishouden met een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum, bijstandsnorm) behoort.

 

U krijgt geen energietoeslag

Voldoet u niet aan de voorwaarden of behoort u tot een van onderstaande groepen, dan krijgt u geen energietoeslag:

 • jongeren tot 21 jaar
 • studenten
 • dak- en thuislozen
 • mensen die in een instelling verblijven
 • u woont in de gemeente Sittard-Geleen, Beek of Stein;
 • u bent 21 jaar of ouder;
 • u bent geen student;
 • u heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;
 • u heeft een inkomen dat ligt boven 120% van het sociaal minimum, maar u bent toegelaten tot schuldhulpverlening waardoor uw besteedbaar inkomen op 95% van het sociaal minimum is gesteld;
 • u bent niet dakloos of thuisloos;
 • u verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld Beschermd Wonen of een verpleegtehuis);
 • u bent de hoofdbewoner en betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening.

Studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hebben geen recht op de energietoeslag 2023. Voor het studiejaar 2023-2024 ligt er een voorstel van het Kabinet voor een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten voor uitwonende studenten met een basisbeurs én een aanvullende beurs. Dit is een bedrag van 400 euro. DUO betaalt de tegemoetkoming automatisch uit aan studenten die er recht op hebben.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Of neem contact op met DUO voor actuele informatie over dit onderwerp.

U ontvangt een uitkering van Vidar en heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

U ontving de energietoeslag automatisch. U heeft het geld vóór 22 november op uw bankrekening ontvangen. Wij gebruikten het rekeningnummer dat wij van u kennen.

 

U ontvangt geen uitkering van Vidar, maar heeft in 2022 energietoeslag van Vidar ontvangen

Wij bekijken eerst of u er ook dit jaar weer recht op heeft. Als u nog steeds aan de voorwaarden voldoet, krijgt u uiterlijk 6 december 2023 een brief hierover. Het bedrag staat dan uiterlijk 16 december 2023 op het rekeningnummer dat wij van u kennen.

 

U ontvangt geen uitkering van Vidar en u heeft in 2022 geen energietoeslag van Vidar ontvangen, maar heeft wel een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

U moet de energietoeslag 2023 zelf aanvragen. Dit kan nu nog niet. Vanaf 1 januari 2024 staat het aanvraagformulier op deze webpagina.

Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat u nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. De overheid heeft hiervoor een normbedrag opgesteld, dat ze ieder half jaar aanpast. De hoogte van het sociaal minimum is afhankelijk van uw leefsituatie en leeftijd. Als u maximaal 120% van het sociaal minimum verdient en aan alle (overige) voorwaarden voldoet, heeft u recht op energietoeslag. In onderstaande tabel staat voor verschillende leefsituaties weergegeven welke bedragen overeenkomen met 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm). Het gaat om nettobedragen exclusief vakantiegeld.

Inkomensoverzicht normen (120%) exclusief vakantiegeld 

Uw netto maandinkomen (vanaf 1 juli 2023) is:

Alleenstaand

 • 21 jaar tot AOW-leeftijd = € 1.386,95
 • Vanaf AOW-leeftijd = € 1.547,74

Getrouwd/samenwonend

 • 21 jaar tot AOW-leeftijd = € 1.981,34
 • Vanaf AOW-leeftijd = € 2.101,70

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle netto inkomsten van één maand bij elkaar op. 

Optellen 

 • inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • pensioen
 • alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • alleen voor echtparen:
  • algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • overige inkomsten (bijv. inkomsten uit verhuur, gokken of giften waarvan de waarde in één kalenderjaar hoger is dan € 1.200,-). 

Niet meetellen 

 • bijzondere bijstand
 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • kindgebonden budget 
 • persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 
 • woonkostentoeslag

Heeft u een vraag over de energietoeslag? Stuur dan een e-mail naar energietoeslag@vidar.nl of bel naar (046) 477 87 70. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Zie ook 'Wie kan mij helpen?' in onderstaand overzicht. 

Wilt u meer informatie over hulp bij hoge energiekosten? Op de pagina hulp bij hoge energiekosten vindt u meer informatie over financiële regelingen, tips over hoe u zelf energie kunt besparen en wat de gemeente voor u kan betekenen.

Er zijn verschillende plekken waar u terecht kunt voor informatie, advies en ondersteuning. Ga voor een overzicht van organisaties die kunnen helpen naar www.vidar.nl/wiekanmijhelpen.